Formulare online

Licitatie Achizitie lucrare Reabilitare Camin cultural Copand, comuna Noslac

Detaliu invitatie de participare nr 322898
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 26019 / 21.03.2012
Data transmiterii in SEAP: 27.03.2012 15:06
Data acceptarii ANRMAP: 28.03.2012 12:56
Observatii ANRMAP: Perioada de valabilitate a garantiei de participare se va raporta la termenul
LIMITA stabilit pt depunerea ofertelor: se va preciza clar: 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea
ofertelor; Se va transmite in system o clarificare cu aceasta precizare!
Data publicarii in SEAP: 28.03.2012 12:56
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA)
Numar invitatie: 322898 / 28.03.2012
Denumire contract: Reabilitare Camin cultural Copand, comuna Noslac
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA)
Cod fiscal: 4562370, Adresa: COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac,
Telefon: 0724923233, 0258889101, Fax: 0258889101 , Email: primarianoslac@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac, Romania, cod postal: 517515,
telefon:+40 258889101, fax:+40 258889101, persoana de contact:SILVIU VINTELER
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:


Comuna Noslac,sat Noslac, str.Principala, nr.78, judetul Alba, SALA DE SEDINTE
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Reabilitare Camin cultural Copand, comuna Noslac
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrarile care se vor executa: -Revizuire sarpanta si învelitoare, înlocuire jgheburi si burlane –
Înlocuire tâmplarie de de lemn, cu tâmplarie din pvc si geam termopan -Compartimentari
interioare (amenajare grup sanitar) -Fosa septica -Reparatii interioare(tencuieli, glet, vositorie
lavabila) -Reparatii exterioare(tencuieli, soclu,fatade) -Instalatie de apa si canalizare -Revizuire
instalatie electrica -Instalatie de încalzire
II.1.6) CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 112,900 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare este 2200,00 LEI Garantia de
participare se constituie prin virament bancar în contul
RO03TREZ0045006XXX001308, deschis la Trezoreria Aiud, cod
fiscal 4562370 sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de 90
zile. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. De asemenea,
instrumentul de garantare va prevedea angajamentul societatii
bancare/de asigurari de a plati, la cererea scrisa a autoritatii
contractante, o suma determinata conform prevederilor art. 2781 din
OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în situatia
în care ofertantul va depune o contestatie care va fi respinsa de
CNSC, indiferent de faptul ca ofertantul va ataca sau nu decizia
CNSC.
Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala
a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale, în coditiile prevazute la art.
90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Suma initiala pe care o va
depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii
contractante va fi de 0,5% din pretul contractului fara TVA.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie
conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006. 1.2.
Perioada de garantie acordata lucrarilor Perioada de garantie
acordata lucrarilor se exprima în luni, si nu poate fi mai mica de 24
luni. Ofertele care contin perioade de garantie mai mica de 24 luni,
se vor considera neconforme.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta obligatorie: – neîncadrarea în situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.34/2006 Documente solicitate: – FORMULAR nr. 1 (din sectiunea
FORMULARE). – Cazier judiciar pentru ofertant Atentie! • In cazul in care oferta este depusa de o
asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. • Încadrarea oricaruia dintre asociati in
situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Cerinta obligatorie: –
neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006
Documente solicitate: a. FORMULAR nr. 2 (din sectiunea FORMULARE) b. Certificat de atestare
fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile scadente in luna anterioara
celei in care se depune oferta; c. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de
plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local in luna anterioara celei in care
se depune oferta; Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de
organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Nota: In cazul in care ofertantul a
incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la
bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii,
eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa
dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul
de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia tarii de origine. Documentele vor fi prezentate în
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care va alatura traducerea autorizata a acestora
in limba romana (daca este cazul). Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare
asociat va prezenta documentele mentionate. Încadrarea oricaruia dintre asociati in oricare din
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Declaratia „Certificat de
participare la licitatie cu oferta independenta”, conform FORMULAR nr. 3 (din sectiunea
FORMULARE) “Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire:Vinteler Silviu-primar,Szilagy
Arpad Otila-viceprimar,Vaidasigan Virginia-secretar,Puscas Eugenia-contabil,Nandrean Ioanconsilier
achizitii publice”. Ofertantul trebuie sa completeze FORMULAR nr. 4 (din sectiunea
FORMULARE) Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa execute activitati de natura
celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta : 1.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat
cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara
activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (codul CAEN 4120), cat si faptul ca nu
sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca
societatea se afla în incapacitate de plata. Certificatul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul” si va fi solicitat ofertantului clasat pe locul 1 înainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.. 2. Pentru persoane juridice straine: – documente
care dovedesc o forma de înregistrare, in conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este
stabilit. Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si vor fi prezentate in copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în
limba româna Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta
documentul mentionat.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Informatii privind capacitatea tehnica Lista principalelor lucrari efectuate în ultimii 5
(cinci) ani, continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati va fi însotita de maxim 3 (trei) Contracte de executie lucrari
si Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau Procesele verbale de receptie finala – daca
a expirat perioada de garantie acordata lucrarilor, prin care se confirma executarea lucrarilor in
valoare de minim 112900 lei, fara TVA.,Experienta similara Un contract însotit de Proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor sau Proces verbal de receptie finala – daca a expirat perioada de
garantie acordata lucrarilor si Recomandare de la beneficiari, pentru executia de lucrari
similare.,Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al
carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant în special pentru asigurarea controlului
1 absolvent studii superioare – desemnat Responsabil control calitate (CQ); calitatii,Informatii
referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale
persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor – Sef de santier (specializarea constructii civile
si/sau instalatii în constructii); Personal calificat: – Se solicita personal de executie in numar suficient
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica,Informatii referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare
a contractului de lucrari – Incarcator frontal –1 bucata; – Autobasculanta min 16 tone – 1 bucata; –
Compactor vibrator – 1 bucata; – Mini – excavator pentru spatii inguste – 1 bucata;,Informatii privind
partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze Sistem de management al
calitatii ISO 9001,Sistem de management de mediu ISO 14000
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Gratuit de pe site-ul www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.04.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: –
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 27.03.2012 15:06

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support