Formulare online

Anunț licitație

Detaliu invitatie de participare nr 323676
Detaliu validare
Numarul documentatiei de atribuire: 29874 / 06.04.2012
Data transmiterii in SEAP: 06.04.2012 12:12
Data acceptarii ANRMAP: 06.04.2012 15:21
Data publicarii in SEAP: 06.04.2012 15:21

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA)
Numar invitatie: 323676 / 06.04.2012
Denumire contract: Achizitionare Materiale necesare executiei lucrarii EXTINDERE ALIMENTARE CU APA POTABILA CAPTALAN VALE SI GABUD MANASTIRE, COMUNA NOSLAC JUDETUL ALBA
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA)
Cod fiscal:  4562370,   Adresa:  COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac,  Telefon:  0724923233, 0258889101,  Fax:  0258889101 ,  Email:  primarianoslac@yahoo.com
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac, Romania, cod postal: 517515, telefon:+40 0258889101, fax:+40 0258889101, persoana de contact:SILVIU VINTELER
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:


COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, SALA DE SEDINTE
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Achizitionare Materiale necesare executiei lucrarii EXTINDERE ALIMENTARE CU APA POTABILA CAPTALAN VALE SI GABUD MANASTIRE, COMUNA NOSLAC JUDETUL ALBA
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitia de materiale pentru instalatii: tuburi beton, capace cu rama inglobate in placa beton, tevi otel, tevi HDPE80, fitinguri diverse, hidranti, vane, robineti.
II.1.6)   CPV: 44115200-1 – Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 149,200 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire  Descriere
Garantie de participare  Cuantumul garantiei de participare este 2900,00 LEI Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul RO03TREZ0045006XXX001308, deschis la Trezoreria Aiud, cod fiscal 4562370 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta în limba româna, iar pentru persoanele juridice straine garantia de participare poate fi prezentata în alta limba, cu conditia ca acesta sa fie însotita de traducere autorizata si legalizata în limba româna. În cazul în care ofertantul sau ofertantii se încadreaza în categoria IMM, declaratiile întocmite conform anexei 1 la Legea nr. 346 din 2004, se vor prezenta, de asemenea, în original, anexate scrisorii de înaintare si scrisorii de garantie bancara, la depunerea ofertei. Restituirea garantiei de participare se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ofertantul pierde garantia de participare, atunci când se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei în care urmeaza sa se semneze contractul; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei. Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei. Depunerea garantiei de participare este obligatorie. Perioada de valabilitate a garantiei va fi de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Garantie de buna executie  Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006. 1.2. Perioada de garantie acordata materialelor Perioada de garantie acordata materialelor se exprima în luni, si nu poate fi mai mica decât Perioada de garantie minima prevazuta de legislatia in vigoare.

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 
Descriere: Cerinta obligatorie: – neîncadrarea în situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Documente solicitate: – FORMULAR nr. 1 (din sectiunea FORMULARE). – Cazier judiciar pentru ofertant Atentie! • In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. • Încadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Cerinta obligatorie: – neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Documente solicitate: a. FORMULAR nr. 2 (din sectiunea FORMULARE) b. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele c. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local; situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia tarii de origine. Documentele vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana (daca este cazul). Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Încadrarea oricaruia dintre asociati in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, conform FORMULAR nr. 3 (din sectiunea FORMULARE) Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Vinteler Silviu-primar, Szilagy Arpad-Otila-viceprimar,Vaidasigan Virginia-secretar,Puscas Eugenia-contabil, Nandrean Ioan-consilier achizitii publice. Ofertantul trebuie sa completeze FORMULAR nr. 4 (din sectiunea FORMULARE) Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa execute activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta : 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla în incapacitate de plata. Certificatul va fi va fi solicitat ofertantului clasat pe locul 1 înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 2. Pentru persoane juridice straine: – documente care dovedesc o forma de înregistrare, in conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit. Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în limba româna Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Capacitatea economica si financiara   
Descriere: Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani – Situatiile financiare intocmite la 31.06.2011, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se permite si depunerea bilantului aferent anului 2010.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala   
Descriere: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 (trei) ani, continând valori, perioade de contractului, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze Sistem de management al calitatii ISO 9001

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
gratuit de pe site-ul www.e-licitatie.ro
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 19.04.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 19.04.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: –
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 06.04.2012 12:12

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support