Formulare online

Anunț organizare Concurs de Recrutare

PRIMARIA COMUNEI NOȘLAC, cu sediul in localitatea Noșlac, nr.78, judetul Alba, telefon 0258889101, fax 0258889101, e-mail primarianoslac@yahoo.com, organizeaza in data de 28.09.2021 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art. 618 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea functiei publice vacante specifice de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT NOȘLAC.

Concursul se va desfasura la Instituția Prefectului – județul Alba, Sala 100 – Mihai Viteazu.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Conditii de desfasurare a concursului

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs: dosarele de înscriere se depun la sediul autorității, situat în Comuna Noșlac, sat Noșlac, nr. 78, județul Alba, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul autorității, respectiv in perioada 26.08.2021 – 14.09.2021, inclusiv, între orele 9.00 – 15.00.
 • Selectia dosarelor se va face in perioada 16.09.2021-22.09.2021
 • Proba scrisa constă în redactarea unei lucrări și va avea loc in data de 28.09.2021 ora 10:00
 • data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Radu Ancuța Olivia, referent principal la compartimentul Starea civilă, telefon 0737509819.

Conditii de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT NOȘLAC

 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditiile specifice de participare

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în:
  specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 • studii de masterat absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: min. 5 ani.

In cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care îndeplinesc condițiile de participare, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii, in urmatoarea ordine:

a) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrativă sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art. 468 alin (2) lit.a,

b) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrative sau stiinte politice ;

c) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

Atributiile secretarului general

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutive şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor problem în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşteca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;

p) Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate;

q) Coordonează și verifică modul de completare și ținere la zi a registrului agricol de către persoana desemnată cu această activitate;

r) îndeplinește atribuții în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor a comunei Noșlac;

s) Verifică nivelul de salarizare și actualizarea acestuia de către compartimentul financiar-contabil, ori de câte ori se impune, prin reglementări legale;

ș) Gestionează evidența performanțelor profesionale individuale în baza aprecierilor șefilor ierarhici, conform legislației în vigoare și coordonează activitatea prin care se promovează în funcții, clase, grade sau trepte profesionale ale funcționarilor publici, cât și a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

t) Urmărește întocmirea fișelor postului și a atribuțiilor de serviciu specifice locurilor de muncă din instituție, asigură actualizarea acestora ori de câte ori apar schimbări ale conținutului muncii acestora; efectuează cercetarea administrativă sau disciplinară în calitate de președinte al comisiei de cercetare, numită de Primarul comunei prin dispoziție;
ț) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secretarul comisiei de concurs.

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, trebuie să cuprindă elementele similare celor prevăzute în anexa menționată și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțătă de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevăzut la lit. h) (cazierul judiciar) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea  sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

            Formularul de înscriere este pus la dispoziție candidaților în format deschis, editabil, pe pagina de internet a instituției www.primarianoslac.ro, în cadrul secțiunii ”Anunțuri”, precum și la sediul Primăriei comunei Noșlac, la dna. Radu Ancuța-Olivia, compartiment starea civilă, în format letric.

Bibliografia

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul adminsitrativ:

– Partea III Administrația publică locală: Titlul V Autoritățile administrației publice

Locale, Cap. III Consiliul local, art. 111 – 147, Cap. IV Primarul art. 148-163, Cap.

VIII Actele autorităților administrației publice locale art. 195-2OO; Titlul VII Alte

Dispoziții aplicabile administrației publice locale, Cap.I Secretarul general al

Unității/subdiviziunii administrativ – teritoriale art. 242 -243 ;

 – Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului

contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri

publice; Titlu I Dispoziții generale art.365-368, Titlul II  Statutul funcționarilor

publici art.369-537

 • Partea Vll Răspunderea administrativă art. 563-579.
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 202 / 2002 (republicata) privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
 • Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

   Tematica va cuprinde bibliografia integrală.

PRIMAR
Zilahi Florin Claudiu

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support