Formulare online

Detalii licitatie numarul 330077


 
 
 
Detaliu pentru invitatia numarul 330077
 
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA)
Numar invitatie: 330077 / 21.06.2012
Denumire contract: Retea canalizare menajera si statie epurare localitatile Noslac si Captalan, comuna Noslac, judetul Alba
Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social

COMUNA NOSLAC (CONSILIUL LOCAL NOSLAC ALBA) 
Cod fiscal 4562370,   Adresa COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac Telefon 0724923233, 0258889101Fax 0258889101

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac, Romania, cod postal: 517515, REGISTRATURA telefon:+40 258889101, fax:+40 258889101, persoana de contact:Szilagzi Arpad-Otila
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
COMUNA NOSLAC, NR.78, JUDETUL ALBA, Noslac, Romania SALA DE SEDINTE
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Retea canalizare menajera si statie epurare localitatile Noslac si Captalan, comuna Noslac, judetul Alba
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Retea canalizare din conducte PVC KGEM Dn 250mm si Dn 315mm în lungime de 12126 m, Camine canalizare beton – 413 buc , Statie de pompare apa uzata –SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, Conducte refulare apa uzata statii pompare PEHD Dn 110mm în lungime de 3720 m, Statie epurare- 1000le, retele de utilitati (bransamente electrice si apa).
II.1.6)   CPV: 45232400-6 – Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Valoare estimata4,784,611 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare

 

Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este 95.000,00 LEI Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul RO03TREZ0045006XXX001308, deschis la Trezoreria Aiud, cod fiscal 4562370 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor (egala cu valabilitatea ofertei). Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. De asemenea, instrumentul de garantare va prevedea angajamentul societatii bancare/de asigurari de a plati, la cererea scrisa a autoritatii contractante, o suma determinata conform prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în situatia în care ofertantul va depune o contestatie care va fi respinsa de CNSC, indiferent de faptul ca ofertantul va ataca sau nu decizia CNSC. În cazul în care ofertantul sau ofertantii se încadreaza în categoria IMM, declaratiile întocmite conform anexei 1 la Legea nr. 346 din 2004, se vor prezenta, de asemenea, în original, anexate scrisorii de înaintare si scrisorii de garantie bancara, la depunerea ofertei. Restituirea garantiei de participare se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ofertantul pierde garantia de participare, atunci când se afla în oricare dintre situatiile prevazute de lege.Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei. Depunerea garantiei de participare este obligatorie.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, în coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. Suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.

 

 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare

 

Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: Cerinta obligatorie: – neîncadrarea în situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Documente solicitate: – FORMULAR nr. 1 (din sectiunea FORMULARE). – Cazier judiciar pentru ofertant – Cazier fiscal pentru ofertant Atentie! • In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. • Încadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Cerinta obligatorie: – neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Documente solicitate: a. FORMULAR nr. 2 (din sectiunea FORMULARE) b. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se solicita pentru a demonstra ca ofertantul si-a îndeplinit obligatia de plata la bugetul general consolidat; c. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, în original sau copie legalizata, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se solicita pentru a demonstra ca ofertantul nu se înregistreaza cu debite la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia tarii de origine. Documentele vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana (daca este cazul). Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Încadrarea oricaruia dintre asociati in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, conform FORMULAR nr. 3 (din sectiunea FORMULARE) “Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Szilagyi Arpad-Otila-primar,Vaidasigan Virginia-secretar,Puscas Eugenia-contabil, Nandrean Ioan-consilier achizitii publice, Gherman Maria-consilier impozite si taxe locale si CONSILIERII LOCALI:Cacuci Iosif, Cadar Daniel, Copândean Claudiu-Dorin, Feher Alexandru, Harastasan Adela-Florina,Hategan Eugen, Hategan Ioan, Onisor Octavian, Pop Dumitru, Vaidasigan Pamfil, este exclus din procedura de atribuire”. Ofertantul trebuie sa completeze FORMULAR nr. 4 (din sectiunea FORMULARE) Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa execute activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta : 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (codul CAEN 4221), cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla în incapacitate de plata. Certificatul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 2. Pentru persoane juridice straine: – documente care dovedesc o forma de înregistrare, in conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit. Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în limba româna Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Ofertantii vor face dovada specializarii si atestarii persoanei juridice in executia instalatiilor electrice de natura celor care fac obiectul achizitiei (ANRE). Se va prezenta autorizatia ANRE tip B – executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV.
Capacitatea economica si financiara      
 Descriere: Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie de minim 9.560.000 lei. Prezentare copii dupa documentele disponibile ale operatorilor economici din care sa rezulte valoarea CA globale. – in copie conform cu orig. Daca un grup de op ec depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului. Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR/BCE. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a tarii in care s-a facut inregistrarea. Capacitatea ec.-financ. a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana.Bilantul contabil pentru ultimii trei ani, vizat si înregistrat de organele competente, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
Capacitatea tehnica si/sau profesionala      
 Descriere: Informatii privind capacitatea tehnica Lista principalelor lucrari efectuate în ultimii 5 (cinci) ani, continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati va fi însotita de maxim 3 (trei) Contracte de executie lucrari si Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau Proceselor verbale de receptie finala – daca a expirat perioada de garantie acordata lucrarilor, prin care se confirma executarea lucrarilor in valoare de minim 4.784.611 lei, fara TVA.Lista principalelor lucrari efectuate în ultimii 5 (cinci) ani,,Experienta similara Se solicita prezentarea unui contract însotit de Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau Proces verbal de receptie finala – daca a expirat perioada de garantie acordata lucrarilor si Recomandare de la beneficiari, pentru executia de lucrari similare.,Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant în special pentru asigurarea controlului calitatii – Sef de santier absolvent de studii superioare de specialitate (inginer constructii civile si/sau instalatii în constructii) – Responsabil CQ absolvent de studii superioare de specialitate (inginer constructii, instalatii) numit prin decizie – Responsabil tehnic cu executia (RTE) – inginer constructii, instalatii atestat MDRL in domeniul IX – “Constructii edilitare si de gospodarie comunala”, cu legitimatia vizata la zi,Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor Se solicita personal de executie in numar suficient pentru indeplinirea contractului de achizitie publica,Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Ofertantul este obligat sa demonstreze ca are acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele de mai jos: – Excavator – 1 bucata; – Încarcator frontal –2 bucati; – Autobasculanta – 3 bucati; – Automacara– 1 bucata; – Compactor vibrator – 2 bucati; – Mini-Excavator pentru spatii inguste – 1 bucata; – Autobetoniera – 2 bucati ; -Autocamion – 1 bucata; – Pompe de turnare beton montate pe sasiu – 2 bucati ; – Statie betoane – 1 bucata ; – Se solicita ca cerinta minima dovada accesului la un laborator minim gradul II autorizat pentru incercari de betoane (dotare proprie, contract servicii, conventie, etc),Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze Sistem de management al calitatii ISO 9001,Sistem de management de mediu ISO 14000

 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   PROCEDURA
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
GRATUIT site www.e-licitatie.ro
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 09.07.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 09.07.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: –
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   MOD DE FINANTARE
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Cofinantare 
Data expedierii prezentei invitatii: 20.06.2012 10:53

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support