Formulare online

Anunț concurs


PRIMARIA COMUNEI NOȘLAC, cu sediul in localitatea Noșlac, nr.78, judetul Alba, telefon 0258889101, fax 0258889101, e-mail primarianoslac@yahoo.com, organizeaza in data de 25.06.2020 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art. 618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative si HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante specifice de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT NOȘLAC.


Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comunei Noșlac, judetul Alba.


Conditii de desfasurare a concursului


§  Dosarele candidatilor se depun la sediul Primariei comunei Noșlac, judetul Alba, incepand cu data de 25.05.2020 pana in data de 15.06.2020 ora 15:00


§  Selectia dosarelor se va face in perioada 16.06.2020-22.06.2020


§  Sustinere proba scrisa: in data de 25.06.2020 ora 10:00


§  data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă


Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Man Adela Elisabeta, consilier principal la compartimentul Agricol și fond funciar, telefon 0258889101 .


Conditii de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT NOȘLAC


§  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


Conditiile specifice de participare


§  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în:
specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;


§  studii de masterat absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;


§  vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: min. 5 ani.


In cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care îndeplinesc condițiile de participare, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii, in urmatoarea ordine:


a) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrative sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art. 468 alin (2) lit.a,


b) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea juridica, administrative sau stiinte politice ;


c) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.


Atributiile secretarului general


a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutive şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor problem în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,


m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşteca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;


p) Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate;


q) Coordonează și aplică în părțile ce-l privesc, activitățile legate de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


r) Coordonează efectuarea anchetelor sociale de către persoana specializată, angajată în cadrul primăriei comunei Noșlac și elaborează dispoziții;


s) Sprijină conducerea executivă a comunei în organizarea și desfășurarea alegerilor, a recensămintelor și altor acțiuni sociale de impact local;


ș) Coordonează și verifică modul de completare și ținere la zi a registrului agricol de către persoana desemnată cu această activitate;


t) îndeplinește atribuții în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor a comunei Noșlac;


ț) Verifică nivelul de salarizare și actualizarea acestuia de către compartimentul financiar-contabil, ori de câte ori se impune, prin reglementări legale;


u) Gestionează evidența performanțelor profesionale individuale în baza aprecierilor șefilor ierarhici, conform legislației în vigoare și coordonează activitatea prin care se promovează în funcții, clase, grade sau trepte profesionale ale funcționarilor publici, cât și a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;


v) Urmărește întocmirea fișelor postului și a atribuțiilor de serviciu specifice locurilor de muncă din instituție, asigură actualizarea acestora ori de câte ori apar schimbări ale conținutului muncii acestora; efectuează cercetarea administrativă sau disciplinară în calitate de președinte al comisiei de cercetare, numită de Primarul comunei prin dispoziție;
w) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.


Dosarul de inscriere va cuprinde:


a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secretarul comisiei de concurs.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru effort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică effort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Bibliografia


– OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Constituția României, republicată
– Ordonanța de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare;


–Legea nr. 287/2009 privind codul civil – republicată – Cartea a III-a Despre bunuri:Titlul VI – Proprietatea publică, Titlul VII – Cartea funciară, Titlul VIII – Posesia;
– Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu completarile si modificarile ulterioare;


– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.544/2001- privind liberal acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;
– Legea 52/2003-privind transparent decizionala in administratia publica;
– Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata


 


PRIMAR
Zilahi Florin Claudiu

 

Descarcă formularul de înscriere la concurs

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support